Στόχοι του Σωματείου

Οι σκοποί του Σωματείου είναι:

 1. Η διενέργεια ερευνών και σεμιναρίων, μετάφραση ξένων βιβλίων, διοργάνωση διαλέξεων, έκδοση ειδικών βιβλίων και εντύπων, ίδρυση Κέντρων και Ομάδων υποστήριξης, που θα έχουν σκοπό την προώθηση της Συμπληρωματικής (μη συμβατικής) Ιατρικής, της επιστημονικής και θεραπευτικής τέχνης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η οργάνωση ή συμμετοχή στη διοργάνωση πάσης φύσεως επιστημονικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, επιστημονικών συγκεντρώσεων, δημοσιεύσεων σε ιατρικά και μη περιοδικά επιστημονικών εργασιών ή ανασκοπήσεων, σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.
 2. Η οργάνωση και υποστήριξη προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και εξάσκησης με σκοπό τη διατήρηση υψηλών προδιαγραφών στην εξάσκηση των τομέων/μεθόδων της Συμπληρωματικής(μη συμβατικής) Ιατρικής προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
 3. Η προαγωγή, υποστήριξη και ενθάρρυνση έρευνας στον τομέα της Συμπληρωματικής ( μη συμβατικής) Ιατρικής.
 4. Η προβολή και ενημέρωση του κοινού μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης,
 5. Η προώθηση και η διασφάλιση της υγείας μέσω οργανωμένων δράσεων για την ενημέρωση των πολιτών.
 6. Η πρόληψη των ασθενειών που σχετίζονται με ανθυγιεινό τρόπο ζωής.
 7. Η παροχή πιστοποίησης επαγγελματικών δεξιοτήτων και επαρκούς επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης σχολών (Εναλλακτικών Σπουδών) Συμπληρωματικής ιατρικής και Ανθρωπιστικών Σπουδών.
 8. H μετεκπαίδευση επαγγελματιών Συμπληρωματικής και Εναλλακτικής Ιατρικής και ανθρωπιστικών επιστημών.
 9. H συνεργασία με πανεπιστήμια και νοσοκομεία, ιατρεία ή άλλα κέντρα υγείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό διά της παροχής σε αυτά της αναγκαίας τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία μεθόδων συμπληρωματικής (μη συμβατικής) και εναλλακτικής ιατρικής.
 10. H προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των επαγγελματιών που ασκούν τη Συμπληρωματική (μη συμβατική) ιατρική και των επιστημόνων που ασχολούνται με τις Εναλλακτικές και Ανθρωπιστικές σπουδές όπως προνοεί η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και το παρόν Καταστατικό.
 11. Η οργάνωση ομάδων εργασίας.
 12. Η διαμόρφωση υψηλού επιπέδου δεοντολογίας και ηθικής μεταξύ των μελών του σωματείου αλλά και μεταξύ των μελών και του κοινωνικού συνόλου, η εξύψωση του βιοτικού, επαγγελματικού, πνευματικού, επιστημονικού, εκπαιδευτικού και πολιτιστικού επιπέδου τους, η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης, συνεργασίας και συναδέλφωσης για την προβολή, υποστήριξη και κατοχύρωση των κατακτήσεών τους. Η προώθηση επαγγελματικού επιπέδου με σκοπό την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.
 13. Η συμβολή στην εξέλιξη και προώθηση εφαρμογής της νομοθεσίας που σχετίζεται με τους επαγγελματίες της Συμπληρωματικής (μη συμβατικής) και Εναλλακτικής Ιατρικής, με περαιτέρω εξειδίκευση ή όχι, συμπεριλαμβανομένης της λήψης αποφάσεων επί όλων των θεμάτων που αφορούν το Σωματείο σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
 14. Η συνένωση όλων των εργαζομένων στους κλάδους της Συμπληρωματικής (μη συμβατικής) Ιατρικής και των Ανθρωπιστικών Σπουδών, για την ενιαία και συλλογική μελέτη, προστασία των επιστημονικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών, οικονομικών, ασφαλιστικών, εργασιακών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών του.
 15. Η συμβολή επί θεμάτων που αφορούν την επιστημονικώς ορθή οργάνωση όλων των φορέων απασχόλησής τους.
 16. Η επαφή και συνεργασία του Σωματείου και των μελών του με παρεμφερείς συνδέσμους και οργανισμούς του εξωτερικού και του εσωτερικού.
 17. Η πραγματοποίηση επαφών με τις αρμόδιες αρχές για θέματα νομοθετικά, διοικητικά, φορολογικά και άλλα, που τις αφορούν.
 18. Η μελέτη των κοινωνικών, τεχνικών, οικονομικών και επαγγελματικών προβλημάτων των μελών του Σωματείου και η αναζήτηση των επιβεβλημένων μεθόδων, τρόπων και μέσων για την επίλυσή τους.
 19. Η άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας στα πλαίσια των σκοπών του Σωματείου.