Δεοντολογία

Το μέλος του Σωματείου οφείλει:

 1. Να εξασκεί το επάγγελμα του με ειλικρίνεια, ακεραιότητα και δικαιοσύνη, με βάση τις επιστημονικά αποδεκτές αρχές και τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα.
 2. Να παρέχει πληροφορίες που υποστηρίζονται επιστημονικά και είναι σύμφωνες με τις εθνικές και διεθνείς συστάσεις.
 3. Να καθιστά σαφείς οποιεσδήποτε διφορούμενες πληροφορίες χωρίς προσωπική εμπάθεια και προκατάληψη, αναγνωρίζοντας την ύπαρξη διαφορετικών απόψεων.
 4. Να είναι υπεύθυνος και υπόλογος της ικανότητας ασκήσεως του επαγγέλματός του, επιδιώκοντας συνεχώς τη βελτίωση της επιστημονικής γνώσης και της εφαρμογής της στην καθημερινή πράξη.
 5. Να συμμορφώνεται με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς που αφορούν το επάγγελμα και είναι υπόλογος για πειθαρχική δράση, εάν έχει διαπράξει παράβαση ή έγκλημα, σύμφωνα με το Σύνταγμα.
 6. Να καθορίζει ο ίδιος ηθικούς κανόνες που σχετίζονται με τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας σε όλους τους χώρους της εργασίας του.
 7. Να αναγνωρίζει και να εξασκεί την επιστημονική του κρίση, μέσα στα πλαίσια της ειδικότητάς του.
 8. Να συνεργάζεται με άλλους ειδικούς, να ζητά τη συμβουλή τους ή να παραπέμπει σε αυτούς, με πνεύμα εμπιστοσύνης και ομαδικότητας και με γνώμονα την υγεία και την ευημερία του εξυπηρετούμενου.
 9. Να προστατεύει απόρρητες πληροφορίες και ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για οποιαδήποτε περίπτωση αδυναμίας του να τηρήσει αυτό το απόρρητο.
 10. Να παρέχει επιστημονικές υπηρεσίες με αντικειμενικότητα και σεβασμό στις ατομικές ανάγκες, τις αξίες κάθε ατόμου και τις κοινωνικές διαφορές τους.
 11. Να μην κάνει διαχωρισμούς με βάση τη φυλή, την εθνικότητα, το θρήσκευμα, τις αντιλήψεις, το φύλο, την ηλικία και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.
 12. Να παρουσιάζει πάντοτε τα ακριβή στοιχεία των ακαδημαϊκών του προσόντων, της προϋπηρεσίας του και της ερευνητικής του εμπειρίας.
 13. Να συμμορφώνεται πάντα στην εθνική και ευρωπαϊκή ισχύουσα νομοθεσία.
 14. Να επιτρέπει τη χρήση του ονόματος του σε οποιαδήποτε δημοσίευση, μόνον όταν ο ίδιος έχει επιβλέψει ή συμμετάσχει τη σύνταξη της.
 15. Σε κάθε περίπτωση να είναι υπόλογος όταν βοηθάει άλλα άτομα να παραβιάσουν τους κανόνες του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας και έχει την υποχρέωση να καταγγείλει οποιοδήποτε άτομο παραβιάζει τον τύπο και την πράξη του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας.
 16. Να υποστηρίζει και να προάγει τα υψηλά πρότυπα του επαγγέλματος του στο οποίο ανήκει και να αποδέχεται την υποχρέωση του να προστατεύει τους εξυπηρετούμενους από αυτόν, το κοινό και το επάγγελμα, τηρώντας αυστηρά τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας.
 17. Να καταγγέλλει οποιαδήποτε παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας υποπίπτει στην αντίληψη του.
 18. Να αποφεύγει οποιαδήποτε πράξη η οποία μπορεί να προκαλέσει δυσφήμηση του επαγγέλματος στο οποίο ανήκει.

Το μέλος του Σωματείου στις υπηρεσιακές του σχέσεις με τους συναδέλφους του οφείλει:

 • Να συμβάλλει, με την εν γένει συμπεριφορά του, στη δημιουργία και διατήρηση κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης, εποικοδομητικής συνεργασίας και συναδελφικής αλληλεγγύης.
 • Να σέβεται την προσωπικότητα, την ιεραρχική θέση, τις ικανότητες και την επαγγελματική τους πείρα, να μην παρεμβαίνει άμεσα στις αρμοδιότητες τους, να δέχεται και να ασκεί καλόπιστη και εποικοδομητική κριτική.
 • Να συμβάλλει με πνεύμα ειλικρίνειας και κατανόησης και ειρηνικό και ευπρεπή τρόπο στην εξομάλυνση διαφορών, που ενδέχεται να ανακύψουν στις επαγγελματικές τους σχέσεις και συνεργασίες.